شاخص کبد چرب در پیش بینی بیماری کبد چرب غیر الکلی 

زهرا دهنوی و همکاران در مجله هپاتمان، مقاله کامل در http://hepatmon.com/en/articles/63227.html

چکیده

تاریخچه:

 بیماری کبد چرب غیرالکلی به عنوان شایع ترین بیماری مزمن کبدی در نظر گرفته می شود که می تواند به برخی از شرایط بالینی متفاوت از تغییرات چربی ساده گرفته تا سیروز کبد مرتبط شود. در نتیجه، تشخیص زود هنگام کبد چرب غیر الکلی حیاتی است. مطالعه حاضر با هدف بررسی توانایی FLI ( شاخص کبد چرب) در پیش بینی کبد چرب غیر الکلی صورت گرفته است.

روش:

در این مطالعه مجموعا ۲۱۲ افراد بالای ۱۸ سال (۱۰۳ مرد و ۱۰۹ زن) از  مراجعه کنندگان به کلینیک گوارش در مشهد،  واقع در شمال شرقی ایران انتخاب گردیدند. شاخص های اندام سنجی اندازه گیری و نمونه خون ها جمع آوری گردید. تغییرات چربی کبدی و فیبروز توسط فیبرواسکن مشخص گردید. شاخص کبد چرب از شاخص توده بدن، دور کمر (WC)، تری گلیسیرید، و داده تست GGT محاسبه شد. رگرسیون لجستیک نیز برای ایجاد یک رابطه میان شاخص کبد چرب، تغییرات چربی کبدی و فیبروز استفاده شد. حساسیت و ویژگی از FLI و نقطه برش مطلوب آن توسط برنامه تجزیه و تحلیل ویژگی مشخص گردید.

نتیجه:

شاخص کبد چرب (FLI) یک پیش بینی کننده مناسب و ساده برای تغییرات چربی کبدی است. با این حال، عملکرد شاخص کبد چرب در پیش بینی کبد چرب غیر الکلی موثر تر از دور کمر است. با وجود این که شاخص کبد چرب یک پیش بینی کننده برای تغییرات چربی کبدی است، اما ارتباط مثبتی با فیبروز کبد دارد و احتمالا می تواند فیبروز کبدی را نیز پیش بینی کند.