اثربخشی رژیم های دارویی بدون اینترفرون بدون ریباورین در بیماران سیروز کبدی آلوده به هپاتیت سی مزمن ژنوتیپ ۱

پیوند کبد روی بیمار مبتلا به هپاتیت انجام شد

شاخص کبد چرب در پیش بینی بیماری کبد چرب غیر الکلی