راهنمای کشوری تشخیص، درمان و کنترل عفونت هپاتیت سی در بیماران تالاسمی