ابراهیم کاظمی روز یکشنبه درگفت وگو باخبرنگارایرنا افزود: این طرح با همکاری دنشگاه علوم پزشکی استان البرز و مرکز بهداشت کرج با ندامتگاه قزلحصاراجرایی شده است.
وی اضافه کرد: دراجرای این طرح مددجویان متولد قبل از سال ۷۲ واکسینه می شوند.
کاظمی خاطرنشان کرد: این واکسیناسیون درسه مرحله انجام می شود که مراحله یک و ۲ به فاصله یک و مرحله سوم با ۶ماه فاصله صورت می گیرد.
وی افزود: طرح های پیشگیری و آموزشی ازبرنامه های روزانه اداره بهداشت ندامتگاه قزلحصار بوده که برای مددجویان انجام می شود .
ندامتگاه قزلحصار یکی از چهارزندان مستقر درکرج است .