دکتر شروین شکوهی متخصص عفونی در مورد روشهای تشخیص فیبروز کبد توضیح می دهد.

دکتر شروین شکوهی متخصص بیماری عفونی و همکارانش در مجله پزوهنده در مورد چگونگی تعیین شدت فیبروز ، تحقیقات خود را به چاپ رسانده است. در این تحقیق تلاش شده تا استفاده از تستهای بیوشیمی مثل سطح انزیمهای کبدی ، میزان پلاکت خون و سطح آلبومین خون جایگزین روش تهاجمی نمونه برداری از کبد در تعیین شدت فیبروز یا همان سفتی کبد شوند. فیبروز کبدی اهمیت زیادی دارد و در تعیین استراتژی درمان و پاسخ به درمان و پیش بینی آینده بیماران مهم هستند.