ساخت مدارس ایران من

زنجیره مدارس “ایران من” در قالب پویش مدرسه سازی توسط اعضای اتاقهای بازرگانی سراسر کشور در بخش خصوصی در خرداد ۹۳ پایه ریزی شد.
این گروه با اعتقاد به بهره وری و ارزشمند بودن سرمایه گذاری در آموزش به خصوص دوره ابتدایی، در جهت بالندگی و توسعه کشور، تاسیس ۱۰۰ مدرسه ابتدایی تحت عنوان “ایران من” را در مناطق روستایی، کمتربرخوردار و مرزی کشور هدف قرار داده است. مناطقی از کشور که به دلیل دور بودن از مرکز و تمرکز گرایی کمتر به آنها توجه شده است و از امکانات آموزشی، بهداشتی و فرهنگی مناسبی برخوردار نیستند.
در حال حاضر پویش مدرسه سازی ایران من به کمک کارآفرینان و فعالان اقتصادی کشور، ۱۰۰ مدرسه‌ به این نام را با همراهی و همکاری موسسه خیریه مهرگیتی در مناطق کمتر برخوردار کشور در دست احداث دارد که تعداد ۷۴ مدرسه افتتاح و به بهره برداری رسیده و بقیه مدارس در حال ساخت و تکمیل است.

طراحی و اجرا : طراحان سروش امید