قلب هر انسان آزاده ای از شنیدن حادثه تروریستی اخیر در استان سیستان و بلوچستان که منجر به شهادت عده ای از سبزجامگان غیور ایران شد، به درد می آید. این استان محروم که درگیر توسعه نیافتگی، تعصبات کورکورانه، فقر و پایین بودن شاخص های بهداشتی است نیاز به توجه و خدمت بیشتری دارد. یادمان نرود که شیوع هپاتیت بی در این استان در ۲۵ سال قبل بیش از پنج و نیم درصد بود و امروزه به همت سفیدجامگان به حدود ۳ درصد کاهش یافته است. بدیهی است که قسمتی از این موفقیت حاصل امنیتی است که با حضور سبزجامگان بدست آمده است. پس ما چه سبزجامگان منادیان امنیت و چه سفیدجامگان منادیان سلامت با خدمت بیشتر به مردم استان اعم از شیعه و سنی در برابر خفاشانی که مرگ را هدیه می دهند صف بکشیم و بدانیم که دعای مردم محروم پشت همه خادمان خواهد بود. علمای محترم اهل سنت هم منادیان وحدت خواهند بود و ای کاش ما جای آن سبزجامگان بودیم تا تیر نامحرمان به ما می خورد و به این عزیزان نمی خورد. ما عاشق خدمتیم و این رمز ماندگاری خادمین است چه سبز جامه و چه سفید جامه.

دکتر سید موید علویان
استاد دانشگاه
جامعه جهانی هپاتیت