کاهش شیوع هپاتیت سی در بیماران هموفیلی , تالاسمی و دیالیزی

اظهار نگرانی نسبت به عدم رعایت بهداشت فردی در انتقال هپاتیت بی وسی

رئیس شبکه هپاتیت کشور خبر داد: هزینه ۴۰۰ میلیون تومانی درمان هر فرد مبتلا به هپاتیت سی

تشریح وضعیت شیوع هپاتیت در ایران / ارتباط هپاتیت سی و رفتارهای پر خطر

تست

تست تست تست تست تست تست تس ت