بروشور کبد چرب

بروشور کبد چرب
۴۸ Downloads

فیبرواسکن

فیبرواسکن
۳۸ Downloads

هپاتیت خود ایمنی

هپاتیت خود ایمنی
۳۷ Downloads

بروشور هپاتیت سی

بروشور هپاتیت سی
۳۶ Downloads

بروشور هپاتیت بی

بروشور هپاتیت بی
۲۶ Downloads

اسلاید امید ۱۶

اسلاید امید ۱۶
۱۳ Downloads

Hepatitis B in Hausa

Hepatitis B in Hausa
82 Downloads

Fatty liver in Kurdish

Fatty liver in Kurdish
35 Downloads

هپاتیت اتوایمیون

هپاتیت اتوایمیون
۲۶ Downloads

بروشور فیبرواسکن

بروشور فیبرواسکن
۹۰ Downloads

بروشور کبد چرب

بروشور کبد چرب
۱۶۸ Downloads

بروشور هپاتیت سی

بروشور هپاتیت سی
۴۹ Downloads

بروشور هپاتیت بی

بروشور هپاتیت بی
۱۲۳ Downloads

آنچه باید در مورد هپاتیت بی و سی بدانیم

آنچه باید در مورد هپاتیت بی و سی بدانیم
۳۸ Downloads

هپاتیت اتوایمیون

هپاتیت اتوایمیون
۵۵ Downloads

هپاتیت آ و ایی ویژه پزشکان

هپاتیت آ و ایی ویژه پزشکان
۴۸ Downloads

هپاتیت بی ویژه پزشکان و متخصصان

هپاتیت بی ویژه پزشکان و متخصصان
۵۷ Downloads

هپاتیت بی برای دندانپزشکان و کارکنان دندانپزشکی

هپاتیت بی برای دندانپزشکان و کارکنان دندانپزشکی
۴۶ Downloads

راهنمای عملی تشخیص، درمان و کنترل هپاتیت ویروسی سی در بیماران کلیوی

راهنمای عملی تشخیص، درمان و کنترل هپاتیت ویروسی سی در بیماران کلیوی
۴۶ Downloads

راهنمای کارکنان بهداشتی در کنترل هپاتیت های ویروسی در بیماران همودیالیز و پیوند کلیه

راهنمای کارکنان بهداشتی در کنترل هپاتیت های ویروسی در بیماران همودیالیز و پیوند کلیه
۳۸ Downloads

راهنمای کشوری تشخیص، درمان و کنترل عفونت هپاتیت سی در بیماران تالاسمی

راهنمای کشوری تشخیص، درمان و کنترل عفونت هپاتیت سی در بیماران تالاسمی
۳۶ Downloads

سوء هاضمه و زخم های دستگاه گوارش

سوء هاضمه و زخم های دستگاه گوارش
۴۷ Downloads

Hepatitis B in Dari

Hepatitis B in Dari
46 Downloads

Hepatitis B in Kurdish

Hepatitis B in Kurdish
63 Downloads

بروشور هپاتیت بی

بروشور هپاتیت بی
۴۰ Downloads

بروشور هپاتیت سی

بروشور هپاتیت سی
۲۴ Downloads

جلسه علمی و آموزشی امید ۱۳

جلسه علمی و آموزشی امید ۱۳
۲۱ Downloads

هپاتیت آ در کودکان

هپاتیت آ در کودکان
۱۶ Downloads

درمان هپاتیت بی و سی -دکتر علویان

درمان هپاتیت بی و سی -دکتر علویان
۳۸ Downloads

همایش هپاتیت های ویروسی آبان ماه زاهدان

همایش هپاتیت های ویروسی آبان ماه زاهدان
۲۴ Downloads

هپاتیت و بارداری

هپاتیت و بارداری
۱۹ Downloads

شش حقیقت تشخیص هپاتیت های ویروسی

شش حقیقت تشخیص هپاتیت های ویروسی
۲۷ Downloads

اسلاید آموزشی بیماریهای کبدی

اسلاید آموزشی بیماریهای کبدی
۴۹ Downloads

بروشور هپاتیت سی، یزد

بروشور هپاتیت سی، یزد
۳۲ Downloads

بروشور هپاتیت بی، یزد

بروشور هپاتیت بی، یزد
۳۲ Downloads

بروشور هپاتیت سی، انجمن سلامت خانواده ایران

بروشور هپاتیت سی، انجمن سلامت خانواده ایران
۳۵ Downloads

بروشور هپاتیت بی، انجمن سلامت خانواده ایران

بروشور هپاتیت بی، انجمن سلامت خانواده ایران
۳۶ Downloads

بروشور هپاتیت سی، ارومیه

بروشور هپاتیت سی، ارومیه
۴۰ Downloads

بروشور هپاتیت بی، ارومیه

بروشور هپاتیت بی، ارومیه
۳۱ Downloads

بروشور هپاتیت سی، توتیا

بروشور هپاتیت سی، توتیا
۲۹ Downloads

بروشور هپاتیت بی، توتیا

بروشور هپاتیت بی، توتیا
۴۲ Downloads

بروشور هپاتیت بی، تبریز

بروشور هپاتیت بی، تبریز
۴۲ Downloads

بروشور هپاتیت سی، تبریز

بروشور هپاتیت سی، تبریز
۳۳ Downloads

بروشور هپاتیت بی، اداره سلامت

بروشور هپاتیت بی، اداره سلامت
۴۳ Downloads

بروشور هپاتیت سی، اداره سلامت

بروشور هپاتیت سی، اداره سلامت
۲۷ Downloads

بروشور هپاتیت سی، سازمان ورزش

بروشور هپاتیت سی، سازمان ورزش
۳۶ Downloads

بروشور هپاتیت بی، سازمان ورزش

بروشور هپاتیت بی، سازمان ورزش
۴۹ Downloads

بروشور هپاتیت سی، سازمان نقشه برداری

بروشور هپاتیت سی، سازمان نقشه برداری
۳۴ Downloads

بروشور هپاتیت بی، سازمان نقشه برداری

بروشور هپاتیت بی، سازمان نقشه برداری
۳۹ Downloads

بروشور هپاتیت بی، آزمایشگاه میلاد

بروشور هپاتیت بی، آزمایشگاه میلاد
۵۸ Downloads

بروشور هپاتیت سی، آزمایشگاه میلاد

بروشور هپاتیت سی، آزمایشگاه میلاد
۵۱ Downloads

بروشور هپاتیت سی، مازندران

بروشور هپاتیت سی، مازندران
۳۳ Downloads

بروشور هپاتیت بی، مازندران

بروشور هپاتیت بی، مازندران
۳۶ Downloads

بروشور هپاتیت سی، خراسان رضوی

بروشور هپاتیت سی، خراسان رضوی
۳۴ Downloads

بروشور هپاتیت بی، خراسان رضوی

بروشور هپاتیت بی، خراسان رضوی
۳۱ Downloads

بروشور هپاتیت سی، آزمایشگاه خاورمیانه

بروشور هپاتیت سی، آزمایشگاه خاورمیانه
۲۸ Downloads

بروشور هپاتیت سی، کیوان

بروشور هپاتیت سی، کیوان
۲۸ Downloads

بروشور هپاتیت بی، آزمایشگاه خاورمیانه

بروشور هپاتیت بی، آزمایشگاه خاورمیانه
۴۲ Downloads

بروشور هپاتیت سی، کرمانشاه

بروشور هپاتیت سی، کرمانشاه
۳۳ Downloads

بروشور هپاتیت بی، آزمایشگاه کیوان

بروشور هپاتیت بی، آزمایشگاه کیوان
۴۴ Downloads

بروشور هپاتیت سی، ایلام

بروشور هپاتیت سی، ایلام
۳۰ Downloads

بروشور هپاتیت بی، کرمانشاه

بروشور هپاتیت بی، کرمانشاه
۲۳ Downloads

بروشور هپاتیت بی، ایلام

بروشور هپاتیت بی، ایلام
۳۴ Downloads

بروشور هپاتیت سی، هرمزگان

بروشور هپاتیت سی، هرمزگان
۴۳ Downloads

بروشور هپاتیت بی، هرمزگان

بروشور هپاتیت بی، هرمزگان
۲۵ Downloads

بروشور هپاتیت سی، دانشگاه علوم پزشکی فارس

بروشور هپاتیت سی، دانشگاه علوم پزشکی فارس
۴۲ Downloads

بروشور هپاتیت بی، دانشگاه علوم پزشکی فارس

بروشور هپاتیت بی، دانشگاه علوم پزشکی فارس
۴۸ Downloads

بروشور هپاتیت سی، درمان آرا

بروشور هپاتیت سی، درمان آرا
۳۳ Downloads

بروشور هپاتیت بی، درمان آرا

بروشور هپاتیت بی، درمان آرا
۴۴ Downloads

بروشور هپاتیت سی، بیرجند

بروشور هپاتیت سی، بیرجند
۲۹ Downloads

بروشور هپاتیت بی، بیرجند

بروشور هپاتیت بی، بیرجند
۲۶ Downloads

بروشور هپاتیت سی، کدریون و MSD

بروشور هپاتیت سی، کدریون و MSD
49 Downloads

بروشور هپاتیت بی، کدریون و MSD

بروشور هپاتیت بی، کدریون و MSD
24 Downloads

بروشور هپاتیت سی، بندر عامری

بروشور هپاتیت سی، بندر عامری
۳۳ Downloads

بروشور هپاتیت بی، بندر عامری

بروشور هپاتیت بی، بندر عامری
۳۵ Downloads

کتابچه هپاتیت بی

کتابچه هپاتیت بی
۱۲۲ Downloads

بروشور هپاتیت سی

بروشور هپاتیت سی
۱۱۱ Downloads

بروشور هپاتیت بی

بروشور هپاتیت بی
۱۳۵ Downloads

درمان دیسک

درمان دیسک
۶۵ Downloads

مرکز تصویربرداری تهران

مرکز تصویربرداری تهران
۷۰ Downloads

استنت گذاری حالب و نفروستومی

استنت گذاری حالب و نفروستومی
۶۳ Downloads

رادیوفرکونسی جهت درمان استئوئید استئوما

رادیوفرکونسی جهت درمان استئوئید استئوما
۷۳ Downloads

آمبولیزلسیون پروستات

آمبولیزلسیون پروستات
۷۰ Downloads

مداخلات صفراوی

مداخلات صفراوی
۸۳ Downloads

آمبولیزاسیون فیبروم رحمی

آمبولیزاسیون فیبروم رحمی
۶۷ Downloads

نمونه برداری از پرزهای جفتی (CVS)

نمونه برداری از پرزهای جفتی (CVS)
53 Downloads

بیوپسی استخوان

بیوپسی استخوان
۶۳ Downloads

ناهنجاری شریانی_ وریدی در مغز

ناهنجاری شریانی_ وریدی در مغز
۷۰ Downloads

بیوپسی

بیوپسی
۶۸ Downloads

PRT

PRT
58 Downloads

درمان آندواسکولار پای دیابتی

درمان آندواسکولار پای دیابتی
۸۲ Downloads

ورتبروپلاستی

ورتبروپلاستی
۶۳ Downloads

هپاتیت سی فارسی

هپاتیت سی فارسی
۱۹۳ Downloads

بروشور هپاتیت بی

بروشور هپاتیت بی
۶۱ Downloads

بروشور کبد چرب

بروشور کبد چرب
۲۲۴ Downloads

بروشور هپاتیت سی

بروشور هپاتیت سی
۵۵ Downloads

فیبرواسکن

فیبرواسکن
۶۳ Downloads

کتابچه عکاسی

کتابچه عکاسی
۲۴ Downloads

کتابچه نقاشی

کتابچه نقاشی
۲۲ Downloads

Fibroscan in Kurdish

Fibroscan in Kurdish
87 Downloads